دل عاشق

دل عاشق ز بيم جان نترسد

گرش كار افتد از سلطان نترسد

چه باك است از بلاها عاشقان را

كه نوح از آفت طوفان نترسد .