اگر قادر باشم از شكستن يك قلب جلوگيرى كنم، زندگى من به بيهودگى نگذشته است .


اميلى ديكنسون