عمری است که دم به دم علی می گویم

در حــال نشــاط و غـم عــلــی می گویم

یـک بــار عــلــی (ع) گفتــم و انشــاءالله

تـا آخــر عمــر هـم عـلـی (ع) می گویم