شبهای بلنـد بی عبـادت چه کنم ؟

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم ؟

گویند کریمی است گنه می بخشد

گیریم ببخشد از خجـالت چه کنم ؟