وقتی ابرهای چشمتان باریدن گرفت یادی از این بیابان تشنه کنید .