من از فراق تو شبها به ماه می نگرم

گمـان برنـد خلایق که عاشق قمـرم