کاش در این رمضان لایق دیدار شوم

سحری با نظـر لطف تـو بیـدار شوم