زان مي عشق كزو پخته شود هر خامي

گر چه ماه رمضانست بياور جامي

روزه هر چند كه مهمان عزيزست اي دل

صحبتش موهبتي دان و شدن انعامی

 

حافظ به انتخاب راه ميان بر :

زان باده که در ميکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش!