گویند که ماه روزه نزدیک رسید

زین بعد به گرد باده نتوان گردید

من آخر شعبان بخورم چندان می

کاندر رمضان مست بیفتم تا عید