زبـان تیشـه نـدانـم چـه گفـت بـا فــرهــاد

که تا به صبح قیامت به خواب شیرین رفت