گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم

منت عشق از نگاه پر شرابت می کشم

ناز چندین ساله چشم خمارت می کشم

تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم