در گلستان خیالم

ندهد هیچ گلی بوی تو را

تو گل ناز منی

از دور می بوسم تو را .