نوشتن روند پر شور و خلاقانه اى دارد كه نمى توان تا صبح صبر كرد كه خودش را فاش كند.

او براين