در منزل حافظ

رفته ام بیرون من از کاشانه خود غم مخور     تا مگر بینم رخ جانانه خود غم مخور

بشنوی پاسخ زحافظ گر که بگذاری پیام       آن زمان کو بازگردد خانه خود غم مخور

در منزل سعدی

از آواز دل انگیز تو مستم                 نباشم خانه و شرمنده هستم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ          فلک گر فرصتی دادی به دستم


در منزل خیام

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد             ممنون توام که کرده ای از من یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش             آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد


در منزل فردوسی

نمی باشم امروز اندر سرای               که رسم ادب را بیارم بجای

به پیغامت ای دوست گویم جواب                چو فردا برآید بلند آفتاب

در منزل مولانا

بهرسماع ازخانه ام رفتم برون رقصان شوم   شوری برانگیزم بپا خندان شوم شادان شوم

می گو به من پیغام خود هم نمره وهم نام خود    فردا تورا پاسخ دهم جان تورا قربان شومدر منزل منوچهری دامغانی

از شرم به رنگ باده باشد رویم            در خانه نباشم که سلامی گویم

بگذاری اگر پیام پاسخ دهمت           زان پیش که همچو برف گردد مویم
 


در منزل باباطاهر عریان

تیلیفون کِرده ای جانم فدایت             الهی مو به قربونِ صدایت

چو از صحرا بیایم نازنینم               فرستم پاسخی از دل برایت

از وبلاگ : راز گل سرخ