براى دوست داشتن زمان لازم است، اما براى متنفر شدن تنها يك لحظه كافى است.


آنتوان چخوف