ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد

ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت

ویــرانه دل ماست کــه با هر نگــه تو

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت