بوي ماه مهر

باز آمد بوي ماه مدرسه

بوي بازيهاي راه مدرسه

بوي ماه مهر ، ماه مهربان

بوي خورشيد پگاه مدرسه

از ميان كوچه هاي خستگي

مي گريزم در پناه مدرسه

باز مي بينم ز شوق بچه ها

اشتياقي در نگاه مدرسه

زنگ تفريح و هياهوي نشاط

خنده هاي قاه قاه مدرسه

باز بوي باغ را خواهم شنيد

از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله اي خواهم كشيد

سرخ ، بر تخته سياه مدرسه