از لذتى كه به قباحتى آميخته باشد، خوشحال نباشيد. چرا كه لذت زودگذر است قباحت ديرپا.

سقراط