زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی ؟

گفت : نه ولی تمام شد !