موفقيت، به دست آوردن چيزى است كه دوست دارى و خوشبختى، دوست داشتن چيزى است كه به دست آورده اى.


گوته