داستانک - آرش دهشور:
نصيحت هاي پدر را جدي نگرفت، تكه زمين زراعي را رها كرد و با اميد يافتن كار بهتر در ميان بدرقه اقوامش، راهي شهر شد.
در راه با خود انديشيد كه چند سالي كار در شهر مي‌تواند زندگي آينده‌اش را تامين كند. بعد از چند سال وقتي باز مي‌گشت، آينده را در همان تكه زمين مي‌ديد.