هيچ شعرى شاعر ندارد، هر خواننده شعرى، شاعر آن لحظه شعر است.

پابلو نرودا