آنچه هستى هديه خداوند است به تو و آنچه مى شوى هديه توست به خداوند. پس بى نظير باش.


جبران خليل جبران