مرگ رؤياى بازگشت است و آن كه به عالم نيستى گام مى نهد، به اصل خويش بازمى گردد
ويليام باتلر ييتس