چه بسيار روزه داري كه او را از روزه ، بهره اي جز تشنگي و گرسنگي نيست .

خوشا خواب زيركان كه بهتر از عبادت احمقان است

 و خوشا خوردن دانايان كه بهتر از روزه داري بي خردان است .

نهج البلاغه