تك بيت ها

اگر كوه گناه ما به محشر سايه اندازد

نبيند هيچ مجرم ، روي خورشيد قيامت را !

به يك كرشمه كه در كار آسمان كردي ،

هنوز مي برد از شوق ، چشم كوكب ها

يادگار جگر سوخته مجنون است ،

لاله اي چند كه از دامن صحرا برخاست

من ازين هستي ده روزه به جان آمده ام ،

واي بر خضر كه زنداني عمر ابد است

گريه شمع از براي ماتم پروانه نيست

صبح نزديك است و در فكر شب تار خود است

فكر شنبه تلخ دارد ، جمعه ي اطفال را ،

عشرت امروز بي انديشه ي فردا خوش است

بي حاصلي نگر كه شماريم مغتنم ،

از زندگاني آنچه به خواب گران گذشت

وقت آنكس خوش كه چون برق از گريبان وجود ،

سر برون آورد و بر وضع جهان خنديد و رفت

نيست امروز كسي قابل زنجير جنون ،

آخر آن سلسله بر گردن ما مي افتد

اين قدر كز تو دلي چند شود شاد بس است ،

زندگاني به مراد همه كس نتوان كرد

از بيابان عدم تا سر بازار وجود ،

به تلاش كفني ، آمده عرياني چند !

توضيح : صائب تبريزي ، مشهورترين شاعر سبك هندي است . مجموعه آثار فارسي صائب قريب 120 هزار بيت است كه مهمترين بخش آن را غزل هاي دلنشين تشكيل مي دهد . ديواني هم به تركي از وي باقي مانه است . ديوان اين شاعر بزرگ مملو از تمثيلات پرمعني ، تخيلات بكر و لطيف و نكات آموزنده مي باشد و بسياري از آنها ضرب المثل و ورد زبان عالم و عامي است .