هرگاه بخواهيم درباره عشق منطقى فكر كنيم، عشق واقعيت خود را از دست مى دهد.


اسپينوزا