داستانک - نادر كريمي:
وقتي سوار اتومبيلش‌ شد، بسيار كلافه بود.
سيگارش را روشن كرد و به راه افتاد.

خودش و اتومبيلش دود مي‌كردند.

پليس سر چهارراه، ماشينش را به علت دودزا بودن متوقف كرد.

اما خودش را هيچ كس تا روزي كه بر اثر سكته قلبي در بيمارستان متوقف شد، متوقف نكرد.