دست های ما کوتاه بود

و خرما بر نخیل .

ما دست های خود را بریدیم

و

به سوی خرماها  پرتاب کردیم

خرما فراوان بر زمین ریخت

ولی ما

دیگر

دست نداشتیم !