شاعری وارد دانشکده شد .

دم در

ذوق خود را به نگهبانی داد !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاعری وام گرفت

شعرش آرام گرفت !