خانه انوری

هر بلایی کز آسمان آید

گر چه بر دیگری قضا باشد

به زمین نارسیده می گوید :

خانه انوری کجا باشد ؟!