خاك قبرستان را بو كنيد و مزار رادمردان را از بوى خون بشناسيد.