سپاس خداي را كه از خوان نعمت هاي بيدريغش به ما ارزاني داشت تا اين پنج دفتر را ، همانطوريكه وعده داده بوديم ، به پايان ببريم :

دفتر اول شعر فارسي ، از رودكي تا حافظ

دفتر دوم شعر فارسي ، از حافظ تا بهار

دفتر سوم شعر فارسي ، از بهار تا شهريار

دفتر چهارم شعر معاصر ايران

دفتر پنجم جبران خليل جبران

نوشته هاي اين كلبه ، حرفها و باخبار و بحث و جدل هاي روزمره نيست كه كهنه شود . اشعار شعراي بزرگ با گذشت ايام كهنه نمي شوند . شعر ، موسيقي روح هاي بزرگ و حساس است .

قصد نداشتم بعد از اتمام دفتر پنجم ، دفتر ديگري بگشايم . بنابر اين ، آنچه از اين پس مي نويسم ، بهانه اي است براي حضور ما و ارتباط با شما دوستداران شعر و ادبيات فارسي

همانند گذشته پيامهاي گرم و صميمانه ، سروده ها و گفته هاي مورد علاقه و حتي اشعار خودتان را از ما دريغ نفرماييد . پيشاپيش فرارسيدن ماه مبارك رمضان ، ماه خودسازي و ضيافت الله را به شما خوبان تبريك مي گويم ...