نفهمیدم

من از عمرم چه فهمیدم

شب و روزم گذشت و من نفهمیدم

جوانی هم گذشت و من نفهمیدم

هزاران اتفاق خوب و بد افتاد و من چیزی نفهمیدم !

چه فهمیدم ؟

نفهمیدم چه فهمیدم

همین اندازه فهمیدم که :

فهمیدم نفهمیدم

شما را من نمی دانم چه فهمیدی

چه فهمیدی ؟!