دوستي مسئوليتي شيرين است ، نه يك فرصت .

 اگر دوستت را در تمامي شرايط درك نكني ،

او را هرگز درك نخواهي كرد .