جهان پردرد

جهان پر درد مي بينم ، دوا كو ؟

دل خوبان عالم را وفا كو ؟

خرد گر پيشواي عقل باشد ،

پس اين واماندگان را پيشوا كو ؟