ما اغلب از فرداها قرض مي كنيم تا وام خويش را به ديروزها بپردازيم .