حراف ترين آدم ها ، كم هوش ترين آدم هايند .

فرق بين سخنور و دلال حراج چندان زياد نيست .

 

بدری ( همنشين دل ) : من فکرميکنم عده ای اگر حرف نزنند گناه کرده اند ....