روزی در جایی نذری می دادند . از فقیری که از آن حوالی می گذشت پرسیدند : اشتها داری ؟

فقیر گفت : من در این جهان جز اشتها چیزی ندارم !

عبید زاکانی