ما همیشه سخت ها را می خواهیم

صداهای بلند را می شنویم

و پررنگ ها را می بینیم

غافل از اینکه خوبها آسان می آیند

بی صدا می روند

و بی رنگ می میرند .