يادگيري تنها ثروتي است كه چپاولگران نمي توانند غارتش كنند .

تنها مرگ است كه مي تواند نور چراغ دانش تو را كم سو كند .

 ثروت حقيقي يك ملت ، در ذخيره ي طلا و نقره ي او نيست ،

بلكه در توان يادگيري او ، در بصيرت او ، و در درستكاري فرزندان اوست .

 

حامد : چقد جالب با معنی و زيبا همينطور زيبا و با معنا ادامه بدين ...