از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد

و آن را به دو حرف مختصر خواهم كرد

با عشق تو در خاك نهان خواهم شد

با مهر تو سر ز خاك بر خواهم كرد

ابو سعيد ابوالخير ( قرن چهارم )