من پسر كسى هستم كه فرشتگان آسمان بر او گريستند، من پسر كسى هستم كه جنيان در زمين و پرندگان در هوا بر او نوحه سرايى كردند.
امام سجاد (ع)

نخستين گام در راه آگاهى، شناخت جهل است.
پيماستر