سخاوت آن نيست كه آنچه را كه من بيش از تو نياز دارم به من ببخشي ،

 بلكه آن است كه آنچه را كه بيش از من به آن نياز داري به من ببخشي .

 

مهنوش :... اتفاقا چند وقت پيش تو وبلاگم اين جمله رو نوشته بودم.نمی دونم چی بايد گفت به اين همه معنای اين جمله.