دل را ز علـی(ع) اگـر بگیـرم چـه کنـم ؟

بی یاد علـی(ع) اگـر بمیرم چـه کنـم ؟

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامـان علـی(ع) اگـر نگیـرم چـه کنـم ؟