ما آزادي بيان و آزادي نشر را خواهانيم ،

 اما حرفي براي گفتن و چيزي درخور انتشار نداريم .

 

 

 

جبران خليل جبران به انتخاب محمد رسول حق نگهدار از شيراز : نمی توانی سايه خود را ببينی مگر اينکه به خورشيد پشت کنی ...