كسي كه طالب حقيقت است :

 و آن را براي بشريت باز مي گويد ،

در معرض رنج و شكنجه خواهد بود .