عشق

       ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست .

                   عشق آنست که یکی برای دیگری چتر شود

                                 و او هیچ وقت نداند که چرا خیس نشد .