بیـا ای دل کمـی وارونــه گـردیم

برای هـم بیـا دــیوونــه گــردیـم

شب یلدا شده نزدیک ای دوست

برای هـم بیا هندونـه گـردیـم !

یلداتون مبارک