خاستگاه باشكوه انديشه ي شاعر و دم عقرب ، هردو ، زمين است .